USA Hockey Team – Patriotic Shirt – Orange Shirt

USA Hockey Team Graphic T-Shirt - orange shirt design

USA Hockey Team Graphic T-Shirt Design mocked up on an orange shirt